Kulturskapare

Alla typer av kulturskapare som är boende i Värmland kan registrera sig och ansöka om att bli representerade på webbplatsen.

När en ansökan från en kulturskapare kommit in granskas den av sakkunniga som säkerställer att kulturskaparen har den utbildning och de erfarenheter som krävs för att kännetecknas som professionell inom sitt område.

Regionalt
Region Värmland fördelar projektmedel, bidrag och olika typer av företagsstöd. 

Kommunerna i regionen erbjuder olika typer av bidrag och stöd. På varmland.se hittar du en samlad lista med  kommuner i Värmland och länkar till deras hemsidor.

verksamt.se hittar du information om stöd och hjälp för dig som driver eller funderar på att starta företag.

Nationellt
Allmänna Arvsfonden 
Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Under 2017 delade Konstnärsnämnden ut drygt 150 miljoner kronor i stipendier och bidrag, Kulturbryggans utdelning är inräknad i beloppet.

Kreativa Europa/Creative Europe
Creative Europe is the European Commission’s framework programme for support to the culture and audiovisual sectors.

Kulturbryggan
Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

Kulturrådet
Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Som sektorsansvarig myndighet har Kulturrådet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har även ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Kulturrådet ska också verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald och ha ett barn- och ungdomsperspektiv i alla delar av verksamheten. Det sker bland annat genom bidragsgivning inom olika kulturområden.

Musikverket
Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Detta görs genom ekonomiskt stöd till musikprojekt, samverkan med det fria musiklivet och genom Elektronmusikstudion, EMS verksamhet.

Svenska Postkodstiftelsen
Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på likväl lokala som globala utmaningar. Vi arbetar på bred front och stödjer arbete inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld.

Nordisk kulturfond
Nordiska kulturfonden stöder ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, som präglas av mångfald och är tillgängligt samt av hög kvalitet.

Nordisk kulturkontakt
Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram för konst och kultur, vilka är uppdelade i sex olika stödformer, driver ett nordiskt kulturcentrum och bibliotek i Helsingfors samt arrangerar evenemang.

Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, till exempel om du ska starta företaget ensam eller om ni är flera. En ideell förening får också driva näringsverksamhet men inte för att främja medlemmarnas ekonomi.

Läs mer om olika företagsformer.

På webbplatsen finns alla typer av kulturskapare representerade och är kontaktbara för olika kategorier av beställare och uppdragsgivare.

Här några exempel på beställare och uppdragsgivare samt möjliga samarbeten och uppdrag.

Bibliotek
Arrangemang
Pedagogisk verksamhet

Läs mer om bibliotek.

Föreningar
Arrangemang
Pedagogisk verksamhet

Kulturinstitutioner
Arrangemang
Inköp av lös konst
Konstnärlig utsmyckning
Pedagogisk verksamhet

Organisationer
Arrangemang
Inköp av lös konst
Konstnärlig utsmyckning
Personalaktiviteter och team-building
Kultur och hälsa

Offentlig sektor och myndigheter
Arrangemang
Gestaltningsuppdrag
Inköp av lös konst
Konstnärlig utsmyckning
Kultur och hälsa
Personalaktiviteter och team-building
Processledning konstnärliga metoder

Tänk på! För offentlig sektor gäller LOU (Lagen om offentlig upphandling). Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor och tjänster. Det innebär att regioner och kommuner har regler att följa när de t ex ger gestaltningsuppdrag.

Näringsliv
Arrangemang
Gestaltningsuppdrag
Inköp av lös konst
Konstnärlig utsmyckning
Personalaktiviteter och team-building
Processledning konstnärliga metoder

Privatpersoner
Inköp av lös konst
Konstnärlig utsmyckning

Skola
Arrangemang
Pedagogisk verksamhet

Skapande skola är ett statligt bidrag som ska bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det medverkar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka via deras onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin.

Varje år arrangeras Utbudsdagar för scenkonst och konstnärliga workshops. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola.
De kulturskapare som är representerad under utbudsdagarna måste uppfylla Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturskapare vilket gör att de är godkända för att medverka i projekt med bidrag från Skapande skola.

Variationen av kulturskapare på webbplatsen gör det möjligt för olika typer av beställare och uppdragsgivare att hitta det den söker. Här följer några exempel på möjliga samarbeten och uppdrag.

Arrangemang
Exempel på beställare/uppdragsgivare: bibliotek, föreningar, kommersiella arrangörer, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata), organisationer, skola.

Gestaltningsuppdrag
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv och offentlig sektor.

Konstnärlig utsmyckning och inköp av lös konst
Exempel på beställare/uppdragsgivare: enskilda individer, näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Kultur och hälsa
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Pedagogisk verksamhet
Exempel på beställare/uppdragsgivare: bibliotek, skola, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata).

Personalaktiviteter och team-building
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Processledning konstnärliga metoder
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv och offentlig sektor.

De kulturskapare som är representerade på Kulturpoolens webbplats har granskats och godkänts av sakkunniga som säkerställer att kulturskaparen har den utbildning och de erfarenheter som krävs för att kännetecknas som professionell inom sitt område. Tag kontakt med oss om du vill ha vägledning när det gäller utbildningar. Skicka ett mail till kulturpoolen@regionvarmland.se så slussar vi dig vidare till kunniga på området.

verksamt.se hittar du information om stöd och hjälp för dig som driver eller funderar på att starta företag. Du kan till exempel hitta kostnadsfri rådgivning, utbildningar och olika möjligheter till finansiering.

Region Värmlands uppdrag är att främja och förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar i länet. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling och nationella- och internationella samarbeten. Vi arbetar även för att utveckla former och strategier för hur samverkan med de fria kulturskaparna kan stärkas.

De kulturskapare som är representerade på Kulturpoolens webbplats har granskats och godkänts av sakkunniga som säkerställer att kulturskaparen har den utbildning och de erfarenheter som krävs för att kännetecknas som professionell inom sitt område. Tag kontakt med oss om du vill ha vägledning när det gäller yrkeserfarenheter. Skicka ett mail till kulturpoolen@regionvarmland.se så slussar vi dig vidare till kunniga på området.

Registrera dig!

Premium Unfold

När du registrerar dig så ansöker du om att vara representerad i den databas med kulturskapare som finns på www.kulturpoolen.se. Om din ansökan blir godkänd efter granskning blir din profil synlig på webbplatsen och du blir kontaktbar och kan marknadsföra dig mot beställare och uppdragsgivare av skilda slag.

En kulturskapare som är representerad på www.kulturpoolen.se måste vara boende i Värmland och antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturskapare.

Guide för profilsida
Här hittar du ett exempel på hur en profil kan se ut. Innehållet kan förstås variera stort beroende på inriktning.

Uppgifter om kulturskapare

Kontaktperson

Bilder
Bilderna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Max 15MB i JPG eller PNG. Bildförhållande kvadrat, minsta storlek 600x600px.

Filmlänkar
Filmerna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Länka gärna till YouTube, Vimeo eller annan vanligt förekommande plattform.

Du kommer kunna lägga till fler erbjudanden efter att din registrering och ansökan är granskad och godkänd.

Erbjudande

Ej tidsbundet – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör
Termin – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör.
Tidsbundet – Erbjudandet avpubliceras automatiskt då datum passerat.

Utbudsdagar

Varje hösttermin arrangeras Utbudsdagar. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola. Vilka erbjudanden som finns med i programmet under Utbudsdagarna beslutas av en referensgrupp bestående av sakkunniga.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som kan bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka en gång per år, under tidig vårtermin. Huvudmän för kommunal, statlig eller fristående grundskolan kan söka bidraget.

En kulturskapare som anlitas av en skola som erhåliit stöd inom ramen för Skapande skola måste uppfylla Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antigen har en högra konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet.

Nyhetsbrev

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Logga in

Logga in med användarnamn eller lösenord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hjälp oss att bli bättre! Ta några minuter och berätta vad du tycker om webbplatsen.

kulturpoolen.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies